SIGMAKOKI シグマ光機株式会社

用户注册


TLH
适用激光器外径 φC
有效直径 φD
光轴高度
适用元器件厚度
A
B
Zoom

可固定透镜的最小的镜架。
镜架的宽度比透镜的外径还小。

◦容易实现透镜光学系统的并列近接配置。
◦固定透镜时,请选用透镜较平的一侧定位。
◦固定方法简单,更换透镜容易。
◦可固定边厚1mm的平凸透镜。

Related product
产品
技术数据
文件/下载
信息

▶承接定制更改立柱长度。(如订货时指定了立柱长度的话,我们负责更换长度后出货。)更换立柱长度原则上是免费的。不过,长度差异太大时也会收取部分差额费用的,详情请咨询。

注意

▶固定透镜的螺纹拧得过紧的话,镜架容易变形。紧固透镜时请注意紧固力度,恰好保持透镜不动的力度为最好。
▶在有震动的环境中使用,或内置透镜后需要运输的话,透镜有可能脱落。
▶无法固定焦距很短的双凸透镜。

通用指标
主要材料铝合金
表面处理黑色氧化
外形图
■TLH-5-DRi

Zoom
■TLH-10-DRi/12.7-DRi

Zoom
■TLH-25.4-DRi/30-DRi

Zoom
■TLH-5-DRi-N

Zoom
■TLH-10-DRi-N/12.7-DRi-N

Zoom
■TLH-25.4-DRi-N/30-DRi-N

Zoom
技术指标
比较
型号
加入购物车 购物车
    库存 数量
TLH-5-DRi
TLH-10-DRi
TLH-12.7-DRi
TLH-25.4-DRi
TLH-30-DRi
TLH-5-DRi-N
TLH-10-DRi-N
TLH-12.7-DRi-N
TLH-25.4-DRi-N
TLH-30-DRi-N

φ5mm

φ3mm

15mm

1~3mm

4.5mm

4mm

0.013kg

φ10mm

φ7mm

15mm

1~4mm

8.5mm

7mm

0.013kg

φ12.7mm

φ10mm

15mm

1~4mm

11.5mm

8mm

0.014kg

φ25.4mm

φ22.4mm

25mm

1~4mm

24mm

12mm

0.065kg

φ30mm

φ27mm

25mm

1~4mm

28.5mm

15mm

0.065kg

φ5mm

φ3mm

15mm

1~3mm

8.5mm

7mm

0.004kg

φ10mm

φ7mm

15mm

1~4mm

8.5mm

7mm

0.004kg

φ12.7mm

φ10mm

15mm

1~4mm

11.5mm

8mm

0.005kg

φ25.4mm

φ22.4mm

25mm

1~4mm

24mm

12mm

0.015kg

φ30mm

φ27mm

25mm

1~4mm

28.5mm

15mm

0.015kg

RoHS   库存较多
RoHS   库存不多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   部件有
库存
RoHS   有少量
部件库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   部件有
库存