SIGMAKOKI 西格玛光机株式会社

应用系统
光通讯
目录编号:W2032
12轴(6轴)手动调芯组件 DAU-080M

利用丰富的平台系列和专用软件,可以提供能够 满足各种应用需要的高精度调芯系统。


6轴对称型12轴手动调芯组件。
可用于光纤阵列-波导-光纤阵列等无源器件的对准。

选用了高刚性,高精度的平台,再现性好。
工装部件采用磁性固定,并设置了相应的定位基准面,重复定位精度高。
更换具有互换性的工装,可对应更多的应用。
(光纤支架,光纤转动支架,光纤阵列支架等)
型号 轴数 CAD 数量 报价订货表
DAU-080M-0 12軸 DXF STP IGS SAT
DAU-080M-L 6軸 DXF STP IGS SAT
DAU-080M-R 6軸 DXF STP IGS SAT
技术指标
型号 X Y Z θx θy θz
DAU-080M-L 行程 粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
±2.5° ±2.5° ±5°
分辨率 粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
27.8″ 27.8″ 26.8″
DAU-080M-R 行程 粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
粗调 : ±6.5mm
微调 : ±0.25mm
±2.5° ±2.5° ±5°
分辨率 粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
粗调 : 0.01mm
微调 : 0.0005mm
27.8″ 27.8″ 26.8″